Informacje

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

OSOBA ZAUFANIA PUBLICZNEGO

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, a czynności notarialne dokonane przez Notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentów urzędowych, zaopatrzonych w pieczęć urzędową z wizerunkiem orła. Aby zapewnić bezpieczeństwo obrotu notariusz zobowiązany jest przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Notariusz ma obowiązek odmówić czynności sprzecznej z prawem i nie wolno dokonywać mu czynności jeśli poweźmie wątpliwość czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.

OBOWIĄZEK TAJEMNICY NOTARIALNEJ

Bardzo często decydując się na dokonanie czynności w formie aktu notarialnego, jesteście Państwo zmuszeni podzielić się z notariuszem pewnymi informacjami dotyczącymi Państwa życia prywatnego lub też informacjami stanowiącymi tajemnice handlowe czy tajemnice przedsiębiorstwa. Zapewniamy, że możecie Państwo liczyć w takich sytuacjach na pełną dyskrecję, którą zapewnia nałożony na notariusza zgodnie z art. 18 ustawy Prawo o notariacie obowiązek zachowania w tajemnicy wszelkich okoliczności, sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Obowiązek ten trwa nawet po odwołaniu Notariusza, a ustaje jedynie gdy Notariusz składa zeznania jako świadek przed sądem, chyba, że ujawnienie tajemnicy zagraża dobru państwa albo ważnemu interesowi prywatnemu. W tych wypadkach od obowiązku zachowania tajemnicy może zwolnić notariusza Minister Sprawiedliwości.
Notariuszowi nie wolno zatem udzielać osobom trzecim żadnych informacji dotyczących dokonanych lub też planowanych czynności. Informacje mogą uzyskiwać jedynie strony czynności (ewentualnie ich pełnomocnicy) lub osoby, które mogą otrzymać wypis aktu.

Wypisy natomiast mogą być wydawane stronom czynności lub osobom, którym zastrzeżono w treści aktu prawo otrzymania wypisu, a także ich następcom prawnym. Innym osobom jedynie za zgodą stron lub na podstawie prawomocnego postanowienia sądu okręgowego, w okręgu którego znajduje się siedziba Notariusza.

Nie dotyczy to sądów i innych organów państwowych, którym w przewidzianych prawem przypadkach notariusz przesyła informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów.

Odrobinę szerszy jest krąg osób, które mogą otrzymać wypis aktu poświadczenia dziedziczenia, otóż zgodnie z art. 95n ustawy Prawo o notariacie wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia może być wydany także osobie która wykaże istnienie interesu prawnego, a ponadto Notariusz na żądanie sądu, prokuratora, izby skarbowej oraz urzędu skarbowego przesyła wypis takiego aktu.

 

Copyright © 2021 - created by Code13

×

Uwaga!

Ulegl zmianie adres Kancelarii Notarialnej.
Zapraszamy Państwa do nowej siedziby, pod adresem:
Rynek 3/6 (II pietro)
44-100 Gliwice.

Scroll to Top