Czynności

 

Zgodnie z brzmieniem art. 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz ma obowiązek odmówić przeprowadzenia czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

Art. 79 powołanej ustawy Prawo o notariacie określa zakres czynności, których dokonuje Notariusz.

Zgodnie z brzmieniem ustawy notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. sporządza akty notarialne;
 2. sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 3. sporządza poświadczenia;
 4. doręcza oświadczenia;
 5. spisuje protokoły;
 6. sporządza protesty weksli i czeków;
 7. przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;
 8. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 9. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 10. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Na Państwa zlecenie Notariusz przygotowuje określone dokumenty i dokona czynności, które są wymagane dla osiągnięcia przez strony zamierzonego przez nich skutku. 

 • Akt Poświadczenia Dziedziczenia, przed sporządzeniem którego sporządza protokół dziedziczenia, przy udziale wszystkich osób, które mogą wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi, a także osób, na których rzecz spadkodawca uczynił zapisy windykacyjne;
 • testamenty (zwykłe jak i obejmujące zapisy zwykłe i windykacyjne, polecenia, podstawienia, wydziedziczenie, wyznaczające wykonawcę testamentu, powołujące fundację oraz zawierające inne postanowienia testatora mające na celu jak najlepszą realizację jego woli);
 • otwarcie i ogłoszenie testamentu;
 • przyjmowanie oświadczeń o przyjęciu spadku wprost, z tzw. dobrodziestwem inwentarza albo odrzuceniu spadku;
 • umowy o  części bądź całkowity dział spadku;
 • umowy zbycia spadku jak i poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład spadku;
 • umowy o zrzeczeniu się dziedziczenia;
 • przyjęcie testamentu na przechowanie w kancelarii;
 • rejestracja testamentu w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT);
 • udzielenie informacji z Notarialnego Rejestru Testamentów (NORT);
 • wydawanie zaświadczeń o powołaniu na wykonawcę testamentu.

 
 • umowa sprzedaży i darowizna nieruchomości gruntowych, lokalowych, budynkowych, wieczystego użytkowania gruntu, spółdzielczych własnościowych praw do lokali bądź budynków etc. 
 • umowa zamiany,
 • umowa zniesienia współwłasności;
 • umowa dożywocia;
 • umowa ustanowienia odrębnej własności lokalu,w tym w wyniku podziału lokalu bądź połączenia kilku lokali;
 • umowa deweloperska;
 • oferty i oświadczenia o przyjęciu ofert;
 • przewłaszczenie na zabezpieczenie
 • ustanowienie hipotek,
 • ustanowienie służebności osobistych, gruntowych i przesyłu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych,
 • umowy zobowiązujące do przeniesienia własności i przenoszące własność nieruchomości,
 • umowy przedwstępne,
 • oświadczenia o wykonaniu prawa odkupu albo pierwokupu,
 • podział nieruchomości do korzystania przez współwłaścicieli (umowy quod usum),
 • protokoły zebrań członków wspólnot mieszkaniowych,
 • umowy zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej,
 • pełnomocnictwa w powyższym zakresie.

 • majątkowe umowy małżeńskie wprowadzające w małżeństwie: ustrój rozdzielności majątkowej, rozdzielności z wyrównaniem dorobków, rozszerzające i ograniczające wspólność majątkową
 • umowy zmieniające oraz rozwiązujące zawarte umowy małżeńskie,
 • umowy o podział majątku zawierane po ustaniu wspólności majątkowej,
 • ugoda alimentacyjna.

Copyright © 2021 - created by Code13

×

Uwaga!

Ulegl zmianie adres Kancelarii Notarialnej.
Zapraszamy Państwa do nowej siedziby, pod adresem:
Rynek 3/6 (II pietro)
44-100 Gliwice.

Scroll to Top